Pro autory

Své příspěvky prosím posílejte výhradně emailem na adresu emi@mvso.cz.

Příspěvky procházejí recenzním řízením, které má podobu double blind peer review, tzn. že identita recenzenta a autora textu není vzájemně známá a každý příspěvek hodnotí dva recenzenti nezávisle na sobě.

Hodnotitelé jsou instruováni, aby posuzovali následující kritéria:

 • tematické zaměření příspěvku
 • aktuálnost tématu příspěvku
 • explicitní stanovení cíle příspěvku
 • vědeckou strukturu příspěvku ([TA]IMRAD)
 • použité vědecké metody v příspěvku
 • vhodnost zvolených metod vzhledem k uvedeným cílům
 • provázanost výsledků se závěry a jejich správnost
 • srozumitelnost příspěvku
 • jazykovou stránku příspěvku
 • inovativnost teoretických/metodologických výsledků nebo originálnost aplikace výsledků příspěvku

Uzávěrky pro zasílání příspěvků:

1/2019 – do 31.1.2019
2/2019 – do 31.5.2019
3/2019 – do 30.9.2019

Formální požadavky:

Zaslané příspěvky musí odpovídat grafické struktuře šablony, která je ke stažení níže na této stránce. V případě nedodržení této šablony je příspěvek vrácen zpět autorovi k přepracování grafické struktury příspěvku dle šablony.
Příspěvky se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyce. Před samotný text článku je nutné uvést název článku, abstrakt a klíčová slova v českém (popřípadě slovenském) a anglickém jazyce a zařazení dle JEL Classification.
V textu musí být použit font Arial Narrow, velikost písma 12, jednoduché řádkování, zarovnání do bloku, formát stránky A4. Rozsah příspěvku je stanoven standardně na 8-12 stran.
Ve všech částech dokumentu je nutné používat stejný font. Na zvýrazňování se používá kurzíva.

Své příspěvky zasílejte emailem ve formátu .doc (nebo .docx) na adresu emi@mvso.cz.

Šablona příspěvku:

Šablona příspěvku (český jazyk, formát .doc)
Šablona příspěvku (anglický jazyk, formát .doc)

Publikační etika:

Časopis EMI se řídí přísními etickými publikaci jak ve vztahu k autorům článků, tak ve vztahu k vnitřním procesům. Časopis EMI se řídí etickými pravidly dle Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing (Miguel Roig 2003, 2006). Řídíme se také etickými principy dle COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Autor zasláním příspěvku k publikaci v časopisu EMI zároveň potvrzuje, že:

 • nabídnutý rukopis dosud nebyl publikován a je nabídnut k první publikaci;
 • autor nabízející rukopis je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu;
 • autor získal svolení k použití materiálu, k němuž má autorská práva třetí strana;
 • autor nabídnutím rukopisu  deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v EMI.

Veškeré texty nabídnuté k publikaci v časopisu EMI musí být dostatečně odlišné (včetně názvu a abstraktu) od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném časopise nebo monografii. Zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení.

V případě přijetí příspěvku je autor vyzván k vyplnění tzv. Author Statement, ve kterém autor svým podpisem potvrdí splnění výše uvedeným publikačních kritérií.

Časopis EMI má právo na první publikaci článku. Autorská práva jsou ponechána autorům a zároveň autoři souhlasí s  licencováním svého díla podle Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Průběh recenzního řízení:

Zasláním příspěvku do časopisu autor, v případě více autorů odpovědný autor, potvrzuje, že vydavateli bezplatně poskytl právo k publikování textu v tištěné i elektronické verzi (ve formátu pdf) a že se jedná o původní příspěvek, který vytvořil vlastní tvůrčí činností, a neexistují k němu autorská práva jiných osob. Zaslané příspěvky nesmí být současně nabídnuty jinému vydavateli.

Oponenty vybírá redakční rada časopisu mezi uznávanými odborníky, kteří zpracují oponentský posudek s náležitou odbornou odpovědností. Aktuální seznam oponentů je vždy uveden na webu časopisu.

Všechny články a recenze zaslané do EMI jsou recenzovány minimálně dvěma anonymními recenzenty, kteří jsou přiřazeni redakční radou na základě JEL Classification. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků.

Pro zachování objektivity jsou všechny příspěvky před odesláním k hodnocení anonymizovány a oponentům není identita autorů nikdy odhalena.

Oponentský posudek musí obsahovat známky bodové hodnocení (v rozmezí 0-10) jednotlivých hodnocených částí. V případě hodnocení nižšího než 5 bodů je slovní doprovod povinný, v případě hodnocení 6 – 9 bodů doporučený. Oponentský posudek obsahuje závěrečný výrok, který má jednu z následujících možností:

 • Přijato bez připomínek
 • Přijato s dopracováním připomínek (po dopracování připomínek publikovat)
 • Přijato s dopracováním připomínek (po dopracování připomínek předat na recenzní řízení)
 • Odmítnuto

V případě závěrečného výroku Přijato bez připomínek a shody všech oponentů příspěvku v tomto závěrečném výroku je příspěvek doporučen redakční radě k publikování.

Pokud alespoň jeden z oponentů zvolí závěrečný výrok Přijato s dopracováním připomínek a své připomínky specifikuje, je příspěvek společně s připomínkami oponenta vrácen zpět autorovi k zapracování připomínek. V případě méně závažných připomínek je příspěvek po jejich zapracování předán redakční radě k publikaci. V případě více závažných připomínek je příspěvek znovu předán oponentovi.

V případě, kdy alespoň jeden z oponentů zvolí závěrečný výrok Odmítnuto, nebude příspěvek publikován.

Redakční rada může v případě potřeby požádat dalšího oponenta o vypracování posudku.

Výběr příspěvků provádí redakční rada na základě oponentního řízení. Na uveřejnění článku neexistuje právní nárok. Za uveřejnění článku v časopisu se nevyžadují žádné poplatky.

Přijaté příspěvky jsou publikovány v tištěné i v elektronické formě.

Čtenáři mohou publikovaný materiál používat zdarma pro svou potřeba, pouze však pro nekomerční účely.

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.