Pro autory

Pokyny (pro autory i oponenty):

Své příspěvky (i oponentské posudky) prosím posílejte výhradně emailem na adresu emi@mvso.cz.

Příspěvky procházejí dvoukolovým recenzním řízením, které má podobu double blind peer review, tzn. že identita recenzenta a autora textu není vzájemně známá a každý příspěvek hodnotí dva recenzenti nezávisle na sobě.

V prvním kole redakční rada rozhodne, zda článek 1) splňuje formální náležitosti, včetně strukturovaného abstraktu vždy v angličtině (kromě abstraktu v anglickém jazyce může být abstrakt uveden i v českém, nebo slovenském jazyce) a citací v textu podle harvardského stylu (jméno-datum), citační struktura literatury v soupisu Literatura a prameny podle citační normy APA 6 (https://libguides.library.usyd.edu.au/ld.php?content_id=22193083), 2) tematicky odpovídá vědeckému zájmu časopisu; 3) je v článku popsána rešeršní strategie, veškerá tvrzení jsou řádně odcitována z relevantních databází, anebo vycházejí z výzkumných postupů autorů 4) je jednoznačně uveden cíl (nebo hypotéza, nebo výzkumná otázka); 5) je popsána metodika uvedené práce; 6) jsou u vedeny etické limity studie (for more details see: https://publicationethics.org ). Pokud článek splní tato kritéria, postoupí do druhého kola hodnocení, kde bude odborně zkoumána správnost metodologického přístupu, adekvátnost výsledků, odbornost diskuze, podrobnější citační a výzkumná etika, úroveň anglického jazyka a další.

Ve druhém kole hodnocení vybraní oponenti posuzují následující kritéria:

 • aktuálnost tématu příspěvku
 • vztah stanoveného cíle k metodice výzkumu
 • struktura původního vědeckého příspěvku (IMRAD)
 • adekvátní vědecké metody
 • provázanost výsledků s diskuzí a správnost uvedených argumentů
 • v závěru shrnutí hlavních myšlenek vyplývajících z metodického postupu a uvedení hlavního poselství článku
 • srozumitelnost příspěvku
 • jazykovou stránku příspěvku
 • inovativnost teoretických/metodologických výsledků nebo originálnost aplikace výsledků příspěvku

Formální požadavky:

Zaslané příspěvky musí odpovídat grafické struktuře šablony, která je ke stažení níže na této stránce. V případě nedodržení této šablony je příspěvek vrácen zpět autorovi k přepracování grafické struktury příspěvku dle šablony.

Příspěvky se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyce. Před samotný text článku je nutné uvést název článku, abstrakt a klíčová slova anglickém jazyce a zařazení dle JEL Classification. Abstrakt může být uveden i v českém nebo slovenském jazyce, anglický abstrakt je však nutno uvést vždy.

V textu musí být použit font Arial Narrow, velikost písma 12, jednoduché řádkování, zarovnání do bloku, formát stránky A4. Rozsah příspěvku je stanoven standardně na 8-12 stran.

Ve všech částech dokumentu je nutné používat stejný font. Na zvýrazňování se používá kurzíva. Všechny obrazové přílohy je nutno zasílat černobíle nebo v odstínech šedi. Barevné obrazové přílohy je možno vydat pouze v online verzi.

Své příspěvky zasílejte emailem ve formátu .doc (nebo .docx) na adresu emi@mvso.cz.

Šablona příspěvku

Publikační etika:

Časopis EMI se řídí etickými pravidly dle COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/) . V případě přijetí příspěvku je autor vyzván k vyplnění tzv. Author Statement, ve kterém odpovědný (první nebo korespondenční) autor svým podpisem potvrdí splnění výše uvedených publikačních a etických kritérií. Časopis EMI má právo na výlučnou publikaci článku. Autorská práva jsou ponechána autorům a zároveň autoři souhlasí s licencováním svého díla podle Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Průběh recenzního řízení:

Oponenty pro druhé kolo hodnocení zaslaného textu vybírá redakční rada časopisu mezi uznávanými odborníky, kteří jsou přiřazeni redakční radou na základě JEL Classification. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků. Pro zachování objektivity jsou všechny příspěvky před odesláním k hodnocení anonymizovány a oponentům není identita autorů odhalena.

Oponentský posudek musí obsahovat známky bodového hodnocení (v rozmezí 0-10) jednotlivých hodnocených částí. V případě hodnocení nižšího než 5 bodů je slovní doprovod povinný, v případě hodnocení 6–9 bodů doporučený. Oponentský posudek obsahuje závěrečný výrok, který má jednu z následujících možností:

 • Přijato bez připomínek
 • Přijato s dopracováním připomínek (po dopracování připomínek publikovat)
 • Přijato s dopracováním připomínek (po dopracování připomínek předat na recenzní řízení)
 • Odmítnuto

V případě závěrečného výroku Přijato bez připomínek a shody všech oponentů příspěvku v tomto závěrečném výroku je příspěvek doporučen redakční radě k publikování.

Pokud alespoň jeden z oponentů zvolí závěrečný výrok Přijato s dopracováním připomínek a své připomínky specifikuje, je příspěvek společně s připomínkami oponenta vrácen zpět autorovi k zapracování připomínek a zpracování přehledu provedených změn. Autoři jsou povinni opravy textu po oponentském řízení uvést strukturovaně podle připomínek, a to v závěru opraveného článku, nebo ve zvláštním souboru.

V případě méně závažných připomínek je příspěvek po jejich zapracování předán redakční radě k publikaci. V případě více závažných připomínek je příspěvek znovu předán oponentovi.

Pokud oba oponenti ve druhém kole zvolí závěrečný výrok Odmítnuto nebude článek publikován. V případě, kdy jeden z oponentů zvolí závěrečný výrok Odmítnuto, redakční rada požádá dalšího oponenta o vypracování posudku. Pokud ze tří posudků budou dva označeny výrokem Odmítnuto nebude článek publikován.

Výběr příspěvků provádí redakční rada na základě ukončeného dvoukolového oponentního řízení. Na uveřejnění článku neexistuje právní nárok.

Přijaté příspěvky jsou publikovány v tištěné i v elektronické formě.

V případě přijetí příspěvku je autor vyzván výkonným redaktorem EMI k vyplnění tzv. Author Statement, ve kterém autor svým podpisem potvrdí splnění výše uvedených publikačních a etických kritérií.

Autoři, oponenti i čtenáři mohou publikovaný materiál využívat zdarma pro svou vědeckou práci nebo pro výuku (vždy řádně citovaný), ne pro nekomerční účely.

Licence

Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.